ENGLISH Antalya.com, Türkiye'nin Rivierası Antalya'nın Rehberi Reklam
Özel Arama
 
   
 
Share

Acil Durumlar

Birisi ya�amsal tehlike i�ine d��m��se,
bir kaza olmu�sa,
��kan bir yang�na ili�kin ihbarda bulunmak istiyorsan�z,
ya da polisin acil yard�m�na gereksinim duyuyorsan�z,

Acil Yard�m Merkezinin genel acil telefon numaras�n� arayabilirsiniz.

Acil Yard�m Merkezi 112
Acil yard�m numaras�n� b�t�n telefonlardan �cretsiz olarak arayabilirsiniz.

Acil yard�m numaras�na kesinlikle s�radan hastal�k durumlar�nda telefon etmeyin!

112 yi arad���n�zda, �unlar� belirtmeniz gerekir:

1. Kimsiniz?
2. Ne oldu? Bildirmeniz gereken olay nedir?
3. Olay nerede oldu?
4. Olayda insanlar ya�amsal tehlike i�inde mi?

Merkezden size sorulan sorular� sakin bir bi�imde yan�tlay�n ve size Acil Yard�m Merkezi taraf�ndan izin verilmeden, yapmakta oldu�unuz telefon g�r��mesini bitirmeyin.

Acil yard�m numaralar�na telefon etti�inizde, cep telefonundan bile ar�yor olsan�z, b�lge kod numaras�n� telefon numaras�n�n ba��na eklemenize gerek yoktur.


Di�er Linkler

T�rkiye B�y�k Millet Meclisi

Ula�t�rma Bakanl���

Sanayi ve Ticaret Bakanl���

G�mr�k M�ste�arl���

Merkez Bankas�

T�rk Eximbank

T�B�TAK

Avrupal�-T�rk ��adamlar� Birli�i

Jandarma Genel Komutanl���

Orta Anadolu �hracat�� Birli�i Genel Sekreterli�i

Ba�bakanl�k

Maliye Bakanl���

Tar�m ve K�yi�leri Bakanl���

Devlet Planlama Te�kilet� M�ste�arl���

Sermaye Piyasas� Kurulu

Bankac�l�k D�zenleme ve Denetleme Kurumu

T�rk Akreditasyonu Kurumu

�stanbul Menkul K�ymetler Borsas�

T.C. Ba�bakanl�k Bas�n-Yay�n ve Enformasyon Genel M�d�rl��� (BYEGM)

Do�u Anadolu �hracat��lar Birli�i

D��i�leri Bakanl���

Maliye Bakanl��� Hesap Uzmanlar� Kurulu

Hazine M�ste�arl���

Devlet �statistik Enstit�s�

Rekabet Kurumu

T�rk Patent Enstit�s�

�hracat� Geli�tirme Et�d Merkezi

Uluslararas� Nakliyeciler Derne�i

T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�ii

Resmi Gazete

Advertise Here
Reklam Ver